Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Præhospitaldatabasen

DATABASENS

Primære variabler


1-1-2 opkald

Behandling

 

Variabelliste ikke tilgængelig til download

Introduktion

Præhospitalsdatabasen er en klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. præhospitalsbehandlingen, når en borger ringer 1-1-2 for hjælp ved alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst.

Formålet med databasen er at monitorere og udvikle kvaliteten af præhospitalsbehandlingen. Målet er at sikre ensartethed regionerne imellem i de processer og aktiviteter, der finder sted, når en borger ringer 1-1-2. Dette gøres ved løbende monitorering af de vigtigste parametre for den præhospitale indsats, som kort tidsforbrug inden en professionel indsats, en professionel indsats af høj faglig standard, og transporttid til relevant kvalificeret modtagelse.

Data indhentes primært fra vagtcentralernes disponeringssystemer, på sigt suppleret med relevante variable fra præhospital patientjournal.


Flere detaljer

Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Klinisk kvalitet

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter alle 1-1-2-opkald, som viderestilles fra alarmcentralerne til regionernes vagtcentraler (akut medicinsk koordinering(AMK) vagtcentraler). For hver 1-1-2-opkald medtages alle de opgaver som dette medfører, således at datasættet indeholder én linje per opgave
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøg via forskeradgang, et online ansøgningssystem
  • Indsend protokol til Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP)
  • RKKP registrer ansøgning
  • RKKP videresender til relevant klinisk database
  • Eventuel dialog om justering af protokollen
  • Udlevering af data (senest seks måneder efter korrekt ansøgning)

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Midtjylland
Kontakt dataansvarlig
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
8800 Viborg 
Dataansvarliges website
bit.ly/region-midtjylland
Dataadministrator
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
Kontakt dataadministrator

Birgitte Rühmann
T: 26 34 78 09
E: BIRRUH@rkkp.dk

Databasens website
bit.ly/praehospitalsdatabasen