Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Dansk Tarmkræftscreening Database

DATABASENS

Primære variabler


Adenomstørrelse

Alder

CPR-nummer

Fund

Gradering

Invitation sendt

Koloskopi oplysninger

Køn

Laboratoriedata

Påmindelse

Region

Resultat

Sigmoideoskopi oplysninger

Tarmkræftstadie

Tumorlokalisation

Vital status

Introduktion

Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase (DTS) indeholder oplysninger om deltagelse, screeningsresultat, opfølgende udredning – koloskopi, koloskopisvar mv. Formålet med DTS er at kunne følge kvalitet og resultater for tarmkræftscreeningsprogrammet, som blev udrullet på landsplan i foråret 2014.

Screeningsprogrammet tilbydes alle danske borgere i alderen 50-74 år. Programmet består af en immunologisk baseret afføringstest (IFOBT), der ved positivt fund af blod følges op med en koloskopi. DTS baseres på data fra regionernes fælles Invitations og Administrationsmodul (IAM), som beriges med data fra hhv. Landspatientregisteret (LPR) og Patologiregisteret.

Flere detaljer

Forkortelse
DTS
Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Klinisk kvalitet, Videnskabelig forskning

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen dækker borgere mellem 50-74 år, der er inviteret til deltagelse i tarmkræftscreeningsprogrammet
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøg via forskeradgang, et online ansøgningssystem
  • Indsend protokol til Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP)
  • RKKP registrer ansøgning
  • RKKP videresender til relevant klinisk database
  • Eventuel dialog om justering af protokollen
  • Udlevering af data (senest seks måneder efter korrekt ansøgning)

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Hovedstaden
Kontakt dataansvarlig

Regionsgården
Kongens vænge 2
3400 Hillerød

Dataansvarliges website
bit.ly/region-hovedstaden
Dataadministrator
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
Kontakt dataadministrator
Ane Birgitte Telén Andersen
T: 29 45 94 15
E: ANEBBA@rkkp.dk
Databasens website
bit.ly/dansk-tarmkraftscreening-database